MIScommunicatie Bronsgeest: schriftelijke vragen

Er gaat een hoop mis in de procedure, de beeldvorming en de communicatie rond Bronsgeest. Om duidelijkheid in de chaos van dit College te scheppen en voor de rechten van álle Noordwijkse inwoners op te komen, stelt de Noordwijkse VVD de volgende schriftelijke vragen.

Schriftelijke vragen ex art 38 inzake Bronsgeest


Op 4 juli aanstaande organiseert u naar eigen zeggen “een echte” denk mee, bouw mee-bijeenkomst over Bronsgeest. Eveneens verwijst u daar naar de inloopavond m.b.t. het voorontwerpbestemmingsplan van 27 juni. Een kader voor de avond van 4 juli is in uw advertentie duidelijk: er komen zo’n 600 woningen. Geïnteresseerden worden gevraagd mee te denken met zaken als “sociale duurzaamheid en klimaatadaptatie”. Ook via het Facebook-account van de Gemeente Noordwijk laat u weten dat “we gaan bouwen op Bronsgeest” en dat “we groen licht hebben gekregen om te bouwen”. De stelligheid waarmee u communiceert dat er 600 woningen komen en Bronsgeest dus volledig wordt bebouwd alsmede het feit dat daar dus niet meer over te praten of iets aan te doen valt doet wat ons betreft geen recht aan de fase waar dit project zich in bevindt noch aan de procedures die doorlopen moeten worden alvorens er maar 1 paal de grond in gaat. Maar wellicht hebben wij iets gemist. Daarom heeft de VVD Noordwijk de volgende vragen:


1.) Op basis van welk onomkeerbaar raadsbesluit communiceert u met genoemde stelligheid/100 % zekerheid dat er zo’n 600 woningen op Bronsgeest worden gebouwd?


2.) Hoe verhoudt zich deze stelligheid met het feit dat het bestemmingsplan nog ter inzage ligt en de nog te nemen besluiten door de gemeenteraad?


3.) Is de ter inzagelegging van het bestemmingsplan geen farce? U heeft immers uw keuze blijkbaar al gemaakt, ongeacht wat de Noordwijker ervan vindt.


Het is niet de eerste keer dat uw “denk mee, doe meer” politiek de nodige vragen oproept. Op de Facebookpagina van de gemeente Noordwijk lijkt u niet erg enthousiast te worden van opmerkingen van bezorgde Noordwijkers die vrezen dat we de mooiste entree die we hebben volledig wordt volgebouwd. Terechte zorgen wat de VVD Noordwijk fractie betreft.

In een reactie aan een bewoner kwalificeert u de zorgen van deze persoon als “zure opmerkingen” waarna u direct vervolgt met de opmerking “wat is je probleem?”. Dit is niet het professionele voorbeeldgedrag wat wij van de gemeente Noordwijk verwachten. Het zijn immers je inwoners waar je mee communiceert en niet je vrienden. Maar wellicht denkt u daar anders over. Voorts insinueert uw via Facebook beter weg te kunnen blijven op 4 juli wanneer je het niet eens bent over de bouw van 600 woningen aldaar. De avond is immers een “denk mee, bouw mee-avond”. Dit komt op ons nogal sturend, om niet te zeggen censurerend over. Het maakt het communiceren na 4 juli dat iedereen die geweest is ongelooflijk enthousiast was, natuurlijk wel een stuk eenvoudiger. Daarom hebben we over de communicatie met de inwoner tot slot de volgende vragen:


4.) Is het kwalificeren van reacties van bezorgde inwoners als zuur de nieuwe manier van communiceren met de inwoners van Noordwijk die dit college voorstaat?


Als dit inderdaad zo is, maakt de VVD Noordwijk fractie zich grote zorgen maar weet de Noordwijker in ieder geval waar hij staat wanneer hij kritiek wil uiten bij de huidige coalitie: nergens!


5.) Als dit niet zo is, wat gaat u eraan doen om dit soort uitingen vanuit de gemeente Noordwijk te voorkomen en ervoor te zorgen dat er professioneel, tactvol en met respect wordt omgegaan met iedere Noordwijker, ook die Noordwijker die het niet altijd eens is met uw keuzes? De gemeente Noordwijk is immers van en is er voor iedere Noordwijker nietwaar?


Wij zien uw antwoorden met veel belangstelling tegemoet. Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet, namens de VVD Noordwijk fractie,


Roberto ter Hark

Fractievoorzitter