Schriftelijke vragen over de informatievoorziening op de gemeentelijke website.

Geacht college, Op de nieuwe website stonden tot voor kort ook de oude bestemmingsplannen zodat onze inwoners en ondernemers het nieuw vastgestelde plan konden vergelijken met het vorige bestemmingsplan. Zeer relevant gezien de enorme verschillen die zijn geconstateerd bij alleen al het bestemmingsplan Noordwijk Zeewaardig.

1.) Klopt het dat genoemde informatie van de website is verdwenen? 

2.) Zo ja, waarom is deze informatie weggehaald en in opdracht van wie? 

3.) Indien de informatie nog wel beschikbaar is op de site, waarom is deze thans nauwelijks meer goed vindbaar? Wij vinden het belangrijk dat relevante informatie te allen tijde beschikbaar is voor de Noordwijkers. Het weghalen van genoemde informatie vinden wij daarom strijdig met het zogenaamde streven van uw college naar volledige transparantie. Een streven is mooi, echter uw acties wijzen in onze ogen regelmatig iets anders uit. Daarom heeft onze fractie ten slotte de volgende vraag: 

4.) Wilt u de bovengenoemde informatie zo spoedig mogelijke weer eenvoudig toegankelijk maken voor de Noordwijkers door bijvoorbeeld het weer beschikbaar te maken via de website? Zo nee, waarom niet? 

Bij voorbaat dank voor uw beantwoording en actie. 

Met vriendelijke groet, namens de VVD-fractie, 

Roberto ter Hark 

Fractievoorzitter