Schriftelijke vragen inzake verbod op asbestdaken (art 38 RvO)

Geachte college, Per 1 januari 2024 zijn asbestdaken verboden. Dit betekent dat eigenaren met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen. Dat de risico’s bij blootstelling aan asbest groot zijn, weet eenieder. OpvaIlend is dat in de concept omgevingsvisie bij gezondheid en milieu over dit onderwerp niets genoemd staat. Echter, in het kader van de openbare orde en veiligheid ziet onze fractie weldegelijk een taak voor de gemeente hier weggelegd.

In het verleden heeft de gemeente naar onze mening niet altijd het beste voorbeeld gegeven, neem de overdracht van garage Bierman aan de ZVN door de gemeente, zonder iets aan het asbestdak te hebben gedaan. Ervan uitgaande dat u op de hoogte bent op het verbod per 2024 en onze zorgen/ons streven om asbestsanering de aandacht te geven die het verdient, hebben wij de volgende vragen aan het college: 

1. Bent u voornemens bedrijven en particulieren op de hoogte te stellen van het verbod per 2024? 

a. Zo ja, welke maatregelen gaat u hier voor nemen cq hoe gaat u dit vormgeven en per wanneer gaat u hiermee starten? 

b. Zo nee, waarom niet? 

2. Bent u voornemens Noordwijkse bedrijven en inwoners te stimuleren zo snel mogelijk iets aan asbestsanering te doen? 

a. Zo ja hoe en per wanneer? 

b. Zo nee, waarom niet? 

3. Heeft het College op dit moment een overzicht van de nog aanwezige asbestdaken in Noordwijk en kunt u dit overzicht met de raad delen? 

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet. 

Namens de fractie van VVD Noordwijk, 

Roberto ter Hark

Fractievoorzitter