Motie: dienstverlening en huisvesting

Tijdens de raadsvergadering op donderdag 6 juni heeft de VVD Noordwijk samen met het CDA en PUUR Noordwijk twee moties ingediend in verband met het herindelingsadvies Noordwijk - Noordwijkerhout. In dit bericht vindt u de motie: dienstverlening en huisvesting.

MOTIE

De gemeenteraad van Noordwijk in vergadering bijeen op 6 juli 2017

Sprekend over het Herindelingsadvies Noordwijk-Noordwijkerhout (agendapunt 4), dienstverlening en huisvesting

Constaterende dat:

 • -  In het herindelingsadvies voor de nieuw te vormen gemeente Noordwijk wordt

  gesproken over de strategische visie op de organisatie;

 • -  Als uitgangspunten daartoe zijn opgenomen: proactief, modern en dienstbaar;

  Overwegende dat:

 • -  De indieners van deze motie de uitgangspunten proactief, modern en dienstbaar

  onderschrijven;

 • -  De nieuwe omgevingswet 2019 de gebruiker centraal stelt:

o Dat de samenleving nadrukkelijk wordt uitgenodigd om te participeren aan de voorkant bij beleidsontwikkeling.

o Dat de gemeentelijke organisatie daar op moet inspelen door het hanteren van het ‘ja, mits’ principe.

 • -  Voorgenoemd proces verder moet worden neergelegd in een besturings- en organisatieconcept;

 • -  Het belangrijk is om de gemeenteraad als volksvertegenwoordiging te betrekken in dit proces v.w.b. de omgang cq. dienstverlening aan alle partijen die te maken hebben met de gemeente (inwoners, ondernemers, verenigingen, etc.)

 • -  De huisvesting van de ambtelijke organisatie en het gemeentebestuur verder uitgewerkt dient te worden;

  Verzoekt het college:

  1. Om de gemeenteraad te betrekken bij het vormgeven van de moderne dienstverlening aan de inwoners, ondernemers, verenigingen etc., in lijn met de Omgevingswet;

  2. Om de gemeenteraad tijdig en volledig te informeren over de keuzen voor de nieuwe huisvesting van organisatie en van het gemeentebestuur.

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Ondertekend:
  Namens VVD Noordwijk, R. ter Hark

  Namens PUUR Noordwijk, T.T Visser- Danser Namens CDA, Th. Alkemade