Motie: lage lasten nieuwe gemeente.

Tijdens de raadsvergadering op donderdag 6 juni heeft de VVD Noordwijk samen met het CDA en PUUR Noordwijk twee moties ingediend in verband met het herindelingsadvies Noordwijk - Noordwijkerhout. Hieronder vindt u de complete motie

De gemeenteraad van Noordwijk in vergadering bijeen op 6 juli 2017
Sprekend over het Herindelingdvies Noordwijk-Noordwijkerhout (agendapunt 4)

Constaterende dat:

 • -  De gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout per 1 januari 2019 voornemens zijn te fuseren tot een nieuwe gemeente Noordwijk;

 • -  Er in dat kader allerlei zaken geharmoniseerd moeten worden, waaronder de tarieven voor de lokale lasten;

  Overwegende dat:

 • -  Uit de gepresenteerde financiĆ«le scan de indruk kan ontstaan dat bij een fusie de lasten voor de inwoners van de huidige gemeente Noordwijk zullen stijgen;

 • -  Dit afhankelijk is van de keuzes die worden gemaakt voor de begroting van de

  nieuwe gemeente Noordwijk

 • -  De lasten voor de inwoners van de huidige gemeente Noordwijk bij een fusie

  minstens gelijk dienen te blijven en bij voorkeur al dan niet op termijn dienen te dalen;

  Verzoekt het college:

1. Bij het opstellen van de begroting van de nieuwe gemeente Noordwijk rekening te houden met de wens van de gemeenteraad om de lokale lasten voor de inwoners van de huidige gemeente Noordwijk minstens gelijk te houden en bij voorkeur te laten dalen

En gaat over tot de orde van de dag. Ondertekend:
Namens VVD Noordwijk, R. ter Hark
Namens PUUR Noordwijk, T.T. Visser- Danser Namens CDA, Th. Alkemade